Terms & Conditions

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

TỔNG QUAN

Trang web này được điều hành bởi nhóm www.hiroko.com. Xuyên suốt trang web/ứng dụng, các thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến nhóm www.hiroko.com. www.hiroko.com cung cấp trang web/ứng dụng này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện là bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và/hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản, điều kiện và chính sách bổ sung đó được tham chiếu ở đây và/hoặc có sẵn bằng siêu liên kết. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này thì bạn không thể truy cập trang web/ứng dụng hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN này được coi là một ưu đãi thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng ở các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN này bằng cách đăng các cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web/ứng dụng của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web/ứng dụng sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 1 - ĐIỀU KHOẢN CỦA CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Bằng cách đồng ý với các ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN này, bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào và trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn cũng không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).
Bạn không được truyền bất kỳ loại sâu, vi-rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ của bạn ngay lập tức.

PHẦN 2 - ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.
Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) có thể được truyền đi mà không được mã hóa và liên quan đến (a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng.
Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web/ứng dụng mà dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản bởi chúng tôi.
Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

PHẦN 3 - ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CỦA THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang này không chính xác, đầy đủ hoặc không cập nhật. Tài liệu trên trang này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang này đều có nguy cơ của riêng bạn.
Trang web này có thể chứa thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử nhất thiết không phải là thông tin cập nhật và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang này bất kỳ lúc nào nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang của mình. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm giám sát các thay đổi trên trang web của chúng tôi.

PHẦN 4 - SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào trong đó) vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ nào.

PHẦN 5 - SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có thể được cung cấp độc quyền trực tuyến thông qua trang web/ứng dụng. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ có thể được trả lại hoặc trao đổi theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.
Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, hạn chế việc bán sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, ở mọi khu vực địa lý.